User Agreement

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

• 1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (Üyelik Sözleşmesi) merkezi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi 7. Sokak Ali Erdoğan İş Hanı Kat:3 No:302 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan,

Polat Dede, Rossist Event ile Üye (Üye) arasında, Üyenin ROSSİST’in Web sitesinde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

• 1.2. ROSSİST ve ÜYE işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden Taraf ve müştereken Taraflar olarak anılacaklardır.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

• 2.1. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, ROSSİST tarafından yönetilmekte olan www.powermanturkey.com alan adlı elektronik ticaret platformuna Üye olmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal mağazalarda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

• 2.2. İşbu Üyelik Sözleşme'nin amacını, Web sitesi üzerinde ROSSİST ya da ROSSİST’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Üyelerin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan ROSSİST tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. GİZLİLİK

ROSSİST, Üyenin Web sitesinde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.
ROSSİST, bu kapsamda Üyenin sağladığı kişisel verileri Web sitesinde yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, paylaşmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.
Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak, ROSSİST’in Gizlilik Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, paylaşılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• 4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web sitesinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ROSSİST tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.
Üye olmak isteyen kullanıcının 16 (on altı) yaşını doldurmuş olması şarttır.

Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşacaktır.
Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
Üye, Üyelik statüsünü Web sitesinde yer alan resmi e-posta hesabına konuyla ilgili e-posta göndererek her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

• 4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ROSSİST'ten talepte bulunması halinde ROSSİST, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ROSSİST’E ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

Böyle bir durumda ROSSİST’in Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

• 4.3. Üye, web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ROSSİST’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

• 4.4. ROSSİST’in Web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca aracı hizmet sağlayıcı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olması sebebiyle, ROSSİST, Web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ROSSİST, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
Web sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle ROSSİST’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, ROSSİST'e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

• 4.5. Üye, Web sitesi üzerinden herhangi bir Satıcıdan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcının satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; ROSSİST’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcının yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Bu bağlamda Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır, ROSSİST’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

• 4.6. Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

• 4.7. ROSSİST, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

• 4.8. Web sitesine üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web sitesinin kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılara bildirilebilecektir.

• 4.9. Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır.

Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

• 4.10. Üye, Web sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

• 4.10.1. Web sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

• 4.10.2. Web sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

• 4.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

• 4.10.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web sitesindeki yorumları Web sitesi dışında yayımlamak gibi Web sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

• 4.10.5. Virüs veya Web sitesine, Web sitesinin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

• 4.10.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

• 4.10.7. Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ROSSİST’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi screen scraping yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayınlanması veya kullanılması halinde ve ayrıca yukarıda sayılanlar dışında TCK ve diğer özel kanunla suç olarak tanımlanan fiil ve eylemlerden dolayı Üye bizzat sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder.

• 4.11. Üye, Web sitesinde yaptığı işlemleri Web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

• 4.12. Web sitesinin veya Web sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; ROSSİST’in bu konularla ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

powermanturkey.com markası ve logosu, powermanturkey.com mobil uygulamasının ve Web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ROSSİST tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ROSSİST’in mülkiyetindedir. Üye, ROSSİST’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ROSSİST’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Üye, www.powermanturkey.com mobil uygulamasının veya Web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ROSSİST’in izni olmaksızın kullanamaz.

Üyenin, üçüncü kişilerin veya ROSSİST’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ROSSİST’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ROSSİST, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ROSSİST’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) ROSSİST’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ROSSİST ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

• 8.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda ROSSİST’in resmi defter ve ticari kayıtları ile ROSSİST’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

• 8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

• 8.3. Bildirim ROSSİST, Üye ile Üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır.

Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İletişim adreslerindeki (elektronik posta ve telefon numarası) anında ROSSİST’e bildirmek zorundadır.

Aksi halde doğacak sorumluluklardan bizzat sorumlu olacaktır. Bu konuda ROSSİST’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

• 8.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

• 8.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, ROSSİST’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

• 8.6. Tadil ve Feragat. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.